Ordre del dia Plenari de Gener

Corresponent celebrar una sessió núm.1 ordinària de l’Ajuntament Ple el dia 31 de gener de 2013, a les 20 hores, en el Saló de Plens de la Casa Consistorial, i a fi de complir amb que estableix l’art. 38 del ROF, HE RESOLT CONVOCAR els Regidors i Regidores amb distribució del següent:

ORDRE DEL DIA

1.1. Aprovació de les actes corresponents a les sessions celebrades 29 de novembre i 3 de desembre de 2012.

1.2. Correspondència oficial.

1.3. Nou Pla General d’Ordenació Urbana del municipi d’Alaquàs. Adaptació del contingut del mateix a la memòria ambiental emesa per la comissió d’avaluació ambiental de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, i introducció de distintes modificacions. Resolució d’al·legacions i proposta d’aprovació provisional del document resultant.

1.4. Presa de coneixement de la renúncia a la seua condició de regidora del grup Popular de María Sierra Palomino Mora, i proposta a la Junta Electoral Central per a l’expedició de credencial a favor del candidat que corresponga.

1.5. Dació de compte de l’escrit del grup Popular sobre modificació de representants en òrgans col·legiats.

1.6. Proposta de modificació puntual de l’Annex II del Plec de Clàusules Administratives Particulars aprovat per a la prestació dels serveis d’explotació temporal del pàrquing municipal de camions.

1.7. Adjudicació del contracte per als serveis d’explotació i gestió de la cafeteria ubicada en el complex poliesportiu el Bovalar. Proposta de classificació d’ofertes.

1.8. Moció d’Alcaldia sobre posicionament municipal relatiu a l’alliberament d’horaris comercials.

1.9. Moció d’Alcaldia de reprovació a la Consellera d’Infraestructua, territori i Medi Ambient i del portaveu del grup Popular.

1.10. Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia núm. 58/2013 relativa a la pròrroga automàtica del Pressupost de 2012 i les seues Bases d’Execució.

1.11. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Alaquàs, Caixa Popular- Caixa Rural CCV.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

PRECS I PREGUNTES

Arxivat en: Activitats, Participació i Transparència

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *